Dokumentacja klasy Method

#include <Method.h>

Diagram dziedziczenia dla Method

Observable EvolutionaryMethod HookeJeevesDiscrete LinearMethod LineSearch Marquardt MethodWithLineSearch NelderMead Newton RosenbrockDiscrete Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Metoda optymalizacji.

Klasa bazowa dla metod. Posiada nazwę i opis metody.

Komunikacja z interfacem użytkownika odbywa się za pomocą obserwatora (metoda informuje cyklicznie o tym, że działa. Przy okazji obserwator może przetwarzać zdarzenia GUI) oraz metody Abort (pozwala GUI przerwać operację optymalizacji - sygnalizowany jest wtedy odp. wyjątek).

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu źródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze źródłami bądź osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.