Dokumentacja klasy Derivative

#include <Derivative.h>

Diagram dziedziczenia dla Derivative

SinglePointLineSearch LineSearch Method Observable Lista wszystkich składowych.

Opis szczegółowy

Metoda pochodnej.

Metoda pochodnej jest prostą metodą rozwiązywania problemów jednowymiarowych wykorzystującą wartość pochodnej funkcji w punkcie.

Do algorytmu wprowadzono usprawnienie dzięki któremu niemożliwe jest zapętlenie się procesu poszukiwań.
Oznaczenia:
$ x^k $ - punkt w k-tej iteracji
$ x_{kand} $ - kandydat na punkt w następnej iteracji
$ \alpha^k $ - współczynnik wpływu wartości pochodnej w punkcie na przesunięcie punktu roboczego w k-tej iteracji

Dane potrzebne do obliczeń:
$ f(x) $ - minimalizowana funkcja jednej zmiennej
$ x^0 $ - punkt poczatkowy
$ \varepsilon $ - wymagana dokładność rozwiązania
$ \alpha^0 $ - początkowa wartość $ \alpha_i $ w każdej iteracji (może się zmniejszać gdy wykonywane kroki są za długie).
$ \gamma $ - współczynnik zmniejszania współczynnika $ \alpha $ w przypadku, gdy wykonanie kroku dałoby gorszy wynik

Krok 1:
Podstawić $ k=0 $ oraz $ x^1=x^0 $.

Krok 2:
Podstawić $ k=k+1 $ oraz $ \alpha^k = \alpha^0 $.

Krok 3:
Obliczyć $ x_{kand} = x^{k-1} - \alpha^i f'(x^{k-1}) $.
Jeśli $ f(x_{kand}) < f(x^k) $, podstawić $ x^k=x_{kand} $ i przejść do kroku 5. W przeciwnym wypadku przejść do kroku 4.

Krok 4:
Zmniejszyć $ \alpha_i $ zgodnie ze wzorem: $ \alpha^k = \gamma \alpha^k $, a następnie przejsć do kroku 3.

Krok 5:
Jeśli spełniony jest warunek zbieżności, zakoczyć działanie algorytmu i zwrócić $ x^k $ jako wynik. W przeciwnym wypadku przejść do kroku 2.

Algorytm zaimplementowano na podstawie pracy dyplomowej:
Grabowski J.: Numeryczne metody optymalizacji, miejsce i data obrony: Politechnika Wrocławska, TODO

Zobacz również:
Linesearch

Niniejszy dokument został półautomatycznie wycięty z dokumentacji kodu źródłowego programu Eduoptim 2. Pełna dokumentacja dostępna jest wraz ze źródłami bądź osobno w dziale pliki.
Hierarchia klas w programie nie odpowiada klasyfikacji metod optymalizacji.